Praktijk
Dr. Zhao
Adres
uitgangspunten
Kosten
Vergoeden
Afspraak

Basisinformatie
Chinese Geneeskunde
Yin en Yang
5 elementen
Diagnose

Techniek
Acupunctuur
Kruiden
Tuina -massage
Cupping

Afvallen
Afvallen

Yang Shuo
Foto's
Scjilderijen
Calligrafie
• Tuling

Links
uw Horoscoop
Beijing University of Chinese Medicine
Chengdu University of Chinese Medicine
Chinese International Examination Center for Acupuncture
China Academy of Chinese Medicine
CISSTCM
Dordrecht
Guangxi University of Chinese Medicine
Guangxi Zhuang Autonomous Region
Guangzhou University of Chinese Medicine
Nanjing University of Chinese Medicine
VNT
World Federation of Chinese Medicine Societies
World Health Organization
Zhong


Stiemap
Sitemap

Contact
Herradesstraat 2
3312 NM Dordrecht
tel: 06-51386952
e-mail:
zhongyi.dordt@outlook.com

Overige
Kaarten
Adobe reader
CG Woordenboek
24 Jie Qi Biao
Wu Yun Liu Qi
Zhen Jiu Ge Jue
Wu Yun Liu Qi Zhong
Shang Han Jian Suo
Jing Gui Jian Suo
Jing Fang Xue Xi
284 Fang Zhe Suan Biao
Guan Yan Shi Bing